Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand

I medfør af § 30, stk. 1, nr. 1 og 2, § 63, stk. 2, § 109, stk. 1 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, fastsættes:

§ 1. Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden, jf. § 2, eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, jf. § 3, skal straks efter fangsten genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. Er fangsten sket i faste fangstindretninger, skal fangsten genudsættes på en måde, så genfangst undgås.

§ 2. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

1) Laks (Salmo salar): 16. november - 28. (29.) februar.

2) Havørred (Salmo trutta forma trutta): 16. november - 28. (29.) februar.

3) Søørred (Salmo trutta forma lacustris): 16. november - 28. (29.) februar.

4) Bækørred (Salmo trutta forma fario): 16. november - 28. (29.) februar.

5) Helt (Coregonus lavaretus) og heltling (Coregenus albula): 1. november - 31. januar.

6) Snæbel (Coregonus oxyrhynchus): hele året.

7) Gedde (Esox lucius): 15. marts - 30. april.

8) Sandart (Stizostedion lucioperca): 1. maj - 31. maj.

9) Hunflodkrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. juli.

10) Hanflodkrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. marts.

Stk. 2. Stalling (Thymallus thymallus) er fredet hele året til og med den 15. maj 2026. Herefter er stalling (Thymallus thymallus) fredet i perioden 15. marts til og med den 15. maj.

§ 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende mindstemål regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde):

1) Laks 40 cm.

2) Havørred 40 cm.

3) Søørred 40 cm.

4) Bakørred 30 cm.

5) Helt 36 cm.

6) Gedde 60 cm.

7) Sandart 50 cm.

8) Stalling 33 cm (gælder fra 16. maj 2026).

Stk. 2. For gule ål (Anguilla anguilla) 45 cm.

Stk. 3. For flodkrebs (Astacus astacus) 9 cm regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke.

§ 4. Fiskeristyrelsen kan tillade afvigelser fra § 1, bl.a. med henblik på opfiskning af fisk til klækkeanstalters forsyning med rogn og til udsætningsformål.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 352 af 8. april 2014 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 7. juni 2021