2018.

Fiskeriforeningen Gudenå´s ordinære generalforsamling

d.27. februar 2018 på Hotel Ry.

 

Dagsorden.

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

 1. Valg af dirigent.
  Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, og foreslår Per Gullach som dirigent, han vælges, erklærer generalforsamlingen for lovlig i forhold til varsel, og giver ordet til bestyrelsens/formandens beretning.

 

 1. Bestyrelsens/Formandens Beretning for 2017:

 

Konstituering:             Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                    Næstformand Lars Radant

                                                    Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                    Sekretær Henrik Kjær

                                                    Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger.

Vi har i 2017 udsat de sædvanlige mængder ørreder og ål i Ravnsø og Knudsø. Ca 3500 ørred og 24000 ål.

 

Bådordningen 2017.
Knudsø 11 (12 ), Ravnsø 61 (125 ), Ry Marina 26 (15 ).

Tallene i parentes er fra 2016..

 

Vi har besluttet at droppe vores fiskekort i Ikast, de blev simpelthen brugt for lidt i forhold til udgiften.

 

Sidste år var der en længere redegørelse vedrørende overgang til samarbejdet med Silkeborg Fiskeriforening. Dette samarbejde medfører at vi udlejer vores fiskevand til Silkeborg, således at turisterne for dag og ugekort, kun skal købe et fiskekort til hele området.

Årskort dækker ikke for Knudsø. Der er ingen ændringer for medlemmer af begge fiskeriforeninger. Hermed kan Silkeborg også kontrollere fiskekort i vort område.

Denne aftale blev lavet for en 2 årig periode og den skal genforhandles efter sommerferien i år.

Så må vi se om vi fortsat er enige om aftalens indhold eller der skal foretages enkelte justeringer.

Samarbejdet med de øvrige fiskeriforeninger langs Gudenåen kører stadig med formandsmøder med jævne mellemrum eller efter behov. Her hjælper vi og støtter hinanden med de forskellige problemer. For vort vedkommende blev der sendt et brev til ministeren omkring garnfiskeriet, hvor vi redegjorde for de forskellige problematikker herom. Der er kommet et svar tilbage, men det er jo som sådanne svar altid er.

”Tak for henvendelsen, glæder sig over initiativet, mange goder ideer og forslag, har noteret sig vore synspunkter og anerkender det store frivillige arbejde til gavn for lystfiskere og turismen”.

Men alt i alt har vi taget emnet op og kimen er forhåbentlig lagt til at komme videre. Vi følger op på tingene og giver ikke op. Men det er ikke noget der lige ordnes hen over en eftermiddag.

Vi kan kun på det kraftigste opfordre kommunen til også at agere, for at hjælpe med til at til at løse problemerne. Det er helt sikkert, at der er mange flere penge i det rekreative fiskeri, til gavn for alle lokale erhvervsdrivende, butikker osv.

 Sidst men ikke mindst, tak til bestyrelsen for at godt samarbejde. Vi har hver især vore spids kompetencer, som gør at vi sammen udgør en god og harmonisk bestyrelse.

 Dirigenten Spørger om forsamlingen har spørgsmål til beretningen.

 Spørgsmål.

 1. Hvad er problematikken omkring garnfiskeri? - Svar. Problemet er at lodsejerne har ret til at leje deres fiskeret ud til 3 mand, dette giver mulighed for uhæmmet/ukontrolleret garnfiskeri, hvilket er set på blandt andet Julsø.
 2. Hvem kan bruge foreningens både? - Svar. Det kan de medlemmer som har tegnet medlemskab og som er med i båd ordningen.
 3. Hvem står for økonomien bag udsætningerne? – Svar. Det gør fisketegns midlerne, og DTU Aqua sørger for kvoterne.

 Aktivitetsudvalget v/ Peter og Henrik giver en orientering om årets aktiviteter.

 Børnekonkurrencen blev afholdt d. 21 maj. i forbindelse med lystfiskeriets dag.

Der var ca. 30 fremmødte børn, det var dejligt at så mange havde valgt at komme og prøve kræfter med lystfiskeriet, der var også en del gengangere fra sidste år.

Sandart konkurrencen 2017. 

Sandart konkurrencen blev Fredag d. 2. juni afholdt fra Sdr. Ege i flot vejr.

Der var 24 tilmeldte håbefulde lystfiskere, heraf 7 børn under 15år. det store deltagerantal kan tilskrives det gode vejr, omtalen i forbindelse med Ry Outdoor festival og ikke mindst aktivitet udvalgets arbejde med at informere presse og foreningens medlemmer.
Der var flotte fisk til indvejning, dog ingen Sandarter, der som bekendt er en drilsk fætter, der ikke lige lader sig overliste.
Kl. 24.00 Skød HC. Andersens fyrværkerifabrik årets sandartfiskeri i gang, med et flot fyrværkeri.

Aktiviteter 2018.

Børne fiskekonkurrence

Foreningen afholder Børnekonkurrence på Skimminghøj Søndag d. 20 maj, igen i forbindelse med lystfiskeriets dag.

Sandart premiere.

Foreningen afholder Sandart premiere Fredag d. 1-6 Fra Sdr. Ege.

 Opfordring

Vi opfordrer til at følge med på hjemmesiden, samt Facebook gruppen. Samtidig opfordrer vi medlemmer til at annoncere deres egne planlagte ture på Facebook, så man kan samles om kørsel, hygge osv.

Lars fortæller om årets opsyn og fiskerikontrol.

Lars har været ude og kontrollere en del gange i 2018, men har ikke truffet lystfiskere der ikke havde orden i fisketegn.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål til aktiviteter, hvilket ikke er tilfældet og bestyrelsens beretning godkendes.

 1. Regnskab.
  Dirigenten giver ordet til kasseren, Poul Erik Grønborg, som gennemgår regnskabet med forsamlingen. Regnskabet giver ikke anledning til spørgsmål, og godkendes af forsamlingen.
 2. Fastsættelse af Kontingent
  Foreslås uændret, og vedtages uændret.
 3. Forelæggelse af eksklusion, eller nægtelse af optagelse i foreningen
  Ingen/intet på dette punkt.
 4. Valg til Bestyrelsen, revisorer,suppleanter.
  på valg til bestyrelsen er.
  Lars Radant
  Poul Erik Grønborg
  Henrik Kjær
  Alle modtager genvalg, og vælges.

  På valg til suppleant er Kaj Jacobsen, som modtager genvalg, og vælges.
  På valg til revisor er Svend Ravnborg, som modtager genvalg, og vælges.
  På valg som revisor suppleant er Finn Isø, som modtager genvalg og vælges.
 5. Indkomne forslag
  Intet på punktet.
 6. Evt.
  Der snakkes om løst og fast. Et medlem spørger om foreningen har til hensigt at bruge af foreningens midler, og evt. hvad pengene skal bruges til, bestyrelsen svarer at der jævnligt er ret store udgifter, til foreningens materiel, herunder pontoner, bådene osv. som skal vedligeholdes, og at det derfor er rart at have penge til rådighed, samtidig har foreningen brugt af formuen de senere år, bl.a. til indkøb af nævnte materiel. Der snakkes om biodiversitet, vandremuslinger, fiskeret i knudå, Ravnsø fiskebestand, og andet lystfiskerelateret, i en hyggelig stemning.

Dirigenten runder af og takker for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Herefter er foreningen vært ved et mindre traktement, og Peter Friis, holder et godt og spændende foredrag om Stør fiskeri i Canada.

 


 

2017

Fiskeriforeningen Gudenå Ordinær generalforsamling 21. februar 2017 på Hotel Ry. 

Dagsorden. 

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent.

Formanden byder velkommen og foreslår Finn Isø som dirigent.

Finn vælges og giver ordet til formanden, for bestyrelsens beretning

 

 1. bestyrelsens beretning

Bestyrelsens Beretning for 2016, fremlagt af formanden.

 

Bestyrelsens Konstituering:                     Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                                 Næstformand Lars Radant

                                                                 Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                                 Sekretær Henrik Kjær

                                                                 Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: Vi har i årets løb udsat næsten de sædvanlige mængder ørred og ål i Ravnsø og Knudsø. 3.500 ørred og 24.000 ål. 

Aktivitetsudvalget, Peter Helt/Henrik Kjær, vil redegøre for diverse aktiviteter, og Lars Radant vil orientere om fiskerikontrollen. 

Vi har i år måttet sige farvel til et medlem som ikke helt kunne finde ud af pli og alm. sund fornuft. Mere herom senere, under punkt 5 på dagsordenen. 

Båd ordningen

Foreningens 3 både har i 2016 været ude følgende antal gange.

Knudsø 12

Ravnsø 125

Ry marina 15. 

Fælles Fiskekort til turister

Vi har i 2016 brugt rigtig rigtig megen tid for at kunne tilfredsstille kommunens

ønske om et fælles fiskekort til vandene omkring Ry og Skanderborg. Vi har holdt en del møder med Silkeborg og har internt holdt utallige af slagsen. 

Det lå dog hurtigt klart, at Skanderborg Sø ligger for langt fra Ry til at der kunne etableres noget fælles kort her.

Hvilket både kommunen samt fiskeriforeningen i Skanderborg var helt enige i, så der var kun en samarbejdspartner, der skulle forhandles med, nemlig Silkeborg fiskeriforening.

Det viste sig tidligt i forløbet at et fælles fiskekort, foruden de eksisterende, ikke ville være en farbar løsning. Det ville være alt for kompliceret at finde en afregnings model, desuden skulle vi jo hele tiden have for øje, at fiskeriforeningen Gudenå jo stadig skulle eksistere og ikke udvandes.

Så efter mange møder fandt vi i samarbejde med Silkeborg frem til en rigtig god løsning og vi synes at Silkeborg har været yderst imødekommende, langt ud over hvad man kunne forlange, ingen kunne jo tvinge dem til noget, hverken os, eller for den sags skyld Skanderborg kommune.

Aftalen går ud på, at Silkeborg betaler os for at deres uge og dagkort også gælder på vore vande, dog ikke Ravnsø, og at vi derfor heller ikke sælger disse kort længere. Desuden vil Silkeborgs årskort give adgang til fiskeri ved Skimminghøj, men ikke i Knudsø.

Medlemmer af begge fiskeriforeninger berøres ikke af aftalen.
Det bliver således turisterne, som også kommunen ønskede det, der får glæde af ET fælles fiskekort til området.

Vi afleverede en kopi af aftalen med Silkeborg til kommunen, som så herefter ville behandle vores indbyrdes aftale.

Det foregik i plan- og miljøudvalget i juni og i august, og blev endelig vedtaget i byrådet i september.

Dejligt med hurtig sagsbehandling, og vi troede at så var den sag på plads, efter lang tids arbejde.

Men, Kommunen havde overset at aftalen med Silkeborg indebar, at aldersgrænsen for at unge kunne fiske uden fiskekort er 15 år, hvor vi altid har haft en grænse på 18 år. Ups… Et eller andet var svipset i behandlingen af sagen og byrådet havde nu vedtaget at det stadig skulle være 18 år.

Dette var ikke foreneligt med den netop indgåede aftale med Silkeborg.

Silkeborg ville ikke give sig på dette punkt, da det ville indebære, at de i så fald skulle ændre deres vedtægter, og det ville de ikke, som de sagde, Skanderborg kommune kendte jo til deres aldersgrænse inden de behandlede sagen.

Efter lang tids tovtrækkeri lykkedes det at overtale plan- og miljøudvalget til at genoptage sagen, da det ellers ville betyde at 2 års arbejde ville være spildt og at det samtidig ville være dødsstødet til det nye fælles fiskekort.

Byrådet behandlede sagen i januar måned og aldersgrænsen blev fjernet.

Snip snap snude, så var den historie endelig ude og puha hvor har vi svedt. 

Vi er meget glade for de nye aftaler med Silkeborg ( 2 år ) og med kommunen ( 5 år ) og ser frem til en roligere hverdag.

Sidste år startede der et samarbejde mellem fiskeriforeningerne langs Gudenåen, hvor vi kunne drøfte forskellige tiltag og hjælpe hinanden.

Det der har været mest oppe er Tangesø problematikken og garnfiskeriet.

Det har nu bevirket, at vi i fællesskab næsten er færdige med en skrivelse til myndighederne om ulemperne ved garnfiskeriet.

Det ser vi frem til at følge op på, og håber at der i sidste ende vil komme nogle reguleringer på området til glæde for lystfiskeriet.

Skrivelsen afventer det rette øjeblik til at sende den. 

Jeg kan i denne forbindelse fortælle at Silkeborg kommune i deres kommuneplan har indskrevet, at de vil indsamle viden om garnfiskeriets konsekvenser i søerne, og om det betyder en forringelse for det rekreative fiskeri. Det ville være at ønske, at Skanderborg kommune ville følge dette eksempel. 

Vi har også, som vi plejer, haft vores lille komsammen med lodsejerne. Det gik også denne gang fint med god udveksling af meninger og informationer.

Vi fortalte endnu en gang lodsejerne om vore drøftelser med kommunen og Silkeborg fiskeriforening, og det er vores klare opfattelse, at lodsejerne bakker op om det nye tiltag med det fælles fiskekort.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og udvalg for et godt og konstruktivt samarbejde.

Det er stadigt frivilligt arbejde, men der har især i 2016 været mange møder og mange mails frem og tilbage, så vi har alle måttet gøre en ekstra indsats.

 Aktiviteter

Peter Helt og Henrik Kjær fortæller at der har været afholdt børnekonkurrence

d. 15maj i forbindelse med lystfiskeriets dag, der var ca. 20 børn og dagen bød på godt vejr, der blev fanget en enkelt stor gedde, og flere aborrer.

Dagen blev krydret med ristede pølser og vand til børnene.

Derudover blev der, i forbindelse med Ry outdoor, den første fredag i juni, afholdt Sandart premiere

Der blev landet en enkelt sandart, og en stor gedde.

I 2017 afholdes igen de 2 konkurrencer som en fast tradition, hvor børnekonkurrencen afholdes på lystfiskeriets dag,(præcis dato kendes endnu ikke), og sandart premieren afholdes i forbindelse med Ry outdoor fredag d. 2. juni.

 Fiskerikontrol

Lars Radant fortæller at der har været ydet fiskerikontrol, men at der ikke har været antruffet nogen der beviseligt ikke havde orden i sagerne. En enkelt person blev antruffet ved Ravnsø, der påstod at have aftale om fiskeri med en lodsejer, og eftersom hans ord ikke kunne modbevises slap han for yderligere. Dette er ulempen når vi ikke kontrollerer hele Ravnsø. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen som herefter blev godkendt.

 

 1. Kasserens beretning

Kasserens beretning. Poul Erik Grønborg fortæller om foreningens økonomi, og gennemgår årets resultat.

Der er 2 spørgsmål til regnskabet.

 1. Er der udgifter til udsætninger. svar er nej, disse finansieres via fisketegnsmidlerne.
 2. Hvorfor er udgifterne til lodsejerne så store. Svar, der var ekstra ordinært mange lodsejere tilmeldt, samtidig har bestyrelsen talt om at denne komsammen fremover afholdes hvert 2 eller 3 år.

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Kontingent foreslås uændret, dette vedtages.

 

 1. Forelæggelse af eksklusion, eller nægtelse af optagelse i foreningen.

Bestyrelsen har ekskluderet et medlem der efter gentagne opfordringer ikke har opført sig som det kunne forventes, både i forhold til almindelig god opførsel overfor vores lodsejere, blandt andet i forhold til parkering, og at vedkommende ikke har villet rette sig efter venlige opfordringer omkring dette, samt at vedkommende har opført sig i direkte modstrid med foreningens formål, omkring at ophjælpe og fremme lystfiskeri, ved at dyrke målrettet rovfiskeri på, blandt andet gedder i Ravnsø. Bestyrelsen blev i sagen bakket op af generalforsamlingen og medlemmet er herefter ekskluderet fra foreningen.

 

 1. Valg til bestyrelsen

 På valg er fra bestyrelsen

Niels Jørgen Dideriksen, Peter Helt Hansen
Suppleant Kaj Jacobsen

Valg af revisor, på valg er Bent Koed Doktor

Valg af revisor suppleant, på valg er Finn Isø 

Alle modtager genvalg og alle vælges.

 

 1. Indkomne forslag

 Der er ingen indkomne forslag

 

 1. Evt.

 Peter Helt fra Bestyrelsen spørger om man skal indføre en form for max fangst pr. dag. Pr. fisker på foreningens vande, dette medfører lidt input og snak frem og tilbage, med blandede meninger både for og imod.

Et medlem spørger om nogen ved hvordan fiskebestanden generelt ser ud i søerne.

Lars Radant fortæller at Knudsø er udpeget som prøvesø, og at et firma har foretaget prøve fangster i søen, og kan fortælle at knudsø har det godt, med en god fiske bestand.

 Herefter takker dirigenten for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen.

 Herefter er foreningen vært med en bid brød, en øl, vand og kaffe.

 Frank Sjøgreen holder til slut et spændende foredrag om fiskeri i alle dets afskygninger, og beretter om egne oplevelser og fascination af lystfiskeriet mange finesser.

 

Ref. Henrik Kjær.

 


 

2016.

Fiskeriforeningen Gudenå´s ordinære generalforsamling
afholdt d. 1. marts 2016 på Tulstrup Kro. Kl. 19.

 

Tilstede var hele bestyrelsen, samt 10 medlemmer, og foredragsholder.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5.  Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

 

 1. Formanden byder velkommen og foreslår som dirigent Per Gullach. Der er ingen andre forslag og Per vælges. Per fortæller at generalforsamlingen er lovligt varslet, og giver ordet til formanden, for bestyrelsen beretning.
 2.  

 

Beretning for 2015.

 

Konstituering.           Formand  Niels Jørgen Dideriksen            

                                            Næstformand Lars Radant

                                            Kasserer Poul Erik Grønborg

                                            Sekretær Henrik Kjær

                                            Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: Juni måned ca 5000 ørreder og september måned ca 24000 ål i Knudsø og Ravnsø.

 

Bådordningen: Noget mere brugt i sæson 2015.

Knudsø 24 gange, Ravnsø 79 gange og Ry marina 4 gange. De kan godt være brugt lidt mere, da vi har konstateret brug af bådene uden booking. Af hensyn til kontrollen med bådene vil vi gerne hermed opfordre til at bådene skal bookes i forvejen.

 

Aktivitetsudvalget, der også står for udsætninger, har haft gang i børnekonkurrence og sandart premieren. En fra aktivitetsudvalget vil kort redegøre for aktiviteterne.

 

Lars vil orientere om vores fiskerikontrol.

 

Mødet med plan og miljøudvalget: I starten af juni var vi sammen med fiskeriforeningerne i Skanderborg og Silkeborg indkaldt til dialogmøde med udvalget for at udveksle synspunkter.

Skanderborg gjorde helt klart, at de ikke ønskede ændringer, er godt tilfreds som det er nu. Ser ingen ide i et fælles fiskekort med Ry eller for den sags skyld med Silkeborg.

Silkeborg : Fiskeriforeningerne er meget forskellige og er ikke interesseret i et fælles fiskekort for  Gudenåen. De vil gerne give udtryk for at de ikke kan tvinges til noget som helst. Og slet ikke af Skanderborg kommune. Mener ikke at et fælles fiskekort vil kunne realiseres.

Vi påpegede at der på ingen måde havde været gnidninger i skillelinjen ved Skimminghøj mellem Ry og Silkeborgs fiskevande, også selvom at forvaltningen endnu engang fremførte dette synspunkt. Et synspunkt som de absolut ikke har belæg for. Desuden er vi enige i både Skanderborg og Silkeborgs betragtninger mht. fælles fiskekort og respekterer deres holdninger.  Vi kan dog godt forstå kommunens ønsker og vi lovede at Silkeborg og vi ville prøve om der kunne være en løsning på ønsket fra kommunen. Og herefter ville vi så vende tilbage.

 

Endnu en gang havde vi lodsejer arrangement i november måned, denne gang på Tulstrup Kro. Der var denne gang rigtig mange med, ca. 40 personer. Pengene til disse arrangementer er godt givet ud, da det er særdeles vigtigt med gode relationer til lodsejerne. Vi fortalte om vore forhandlinger med kommunen og uden at overdrive: Vi har lodsejernes fulde støtte og opbakning.

 

Vi har herefter også haft en indledende drøftelse med Silkeborg, om der kunne findes en løsning på kommunens ønske om et fælles fiskekort for turister. Et fælles kort er ikke muligt, men vi arbejder på en løsning hvor vi udlejer vores vand til Silkeborg og at der fremover kun skal udstedes et fiskekort til området. Dette vil kun gælde for dag og ugekort og ikke få nogen konsekvenser/ændringer for medlemmer af begge foreninger. Vi vil gerne bede om generalforsamlingens holdning hertil. Vi skal herefter også tage lodsejerne i ed. Det skal dog for nuværende siges, at Silkeborg ikke endnu har givet endeligt tilsagn, da det skal godkendes i deres bestyrelse. Herefter skal vi så i fællesskab se om vi kan finde en afregningsmodel som begge parter kan acceptere. Ingen skal kunne føle sig snydt.

 

Så kan vi orientere om, at der er etableret et fælles forum for formændene af alle fiskeriforeningerne langs hele Gudenåen. Der har været det første møde i Silkeborg hvor vi drøftede forskellige ting. Vi var enige om, at vi hver især havde forskellige udfordringer, men at kunne bakke hinanden op i forskellige sager, kan kun være os alle til gavn.

 

Mht. vores fiskevand, så har vi fået mere i både Knudsø og Ravnsø.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og udvalg for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Peter Helt fra aktivitets udvalget fortæller følgende omkring de aktiviteter der har været afholdt i 2015, herunder børnekonkurrence fra Skimminghøj, samt Sandart premieren, der forsøgsvis blev afholdt fra Sdr. Ege. Herefter hvad vi forventer af aktiviteter i 2016. bl.a. Børnekonkurrence d. 15. maj i forbindelse med lystfiskerdagen, samt Sandart premieren som formentligt flyttes til fredag d. 3. juni, han opfordrer til at følge med på hjemmesiden, samt Facebook, hvor aktiviteter opslås efterhånden som tiden nærmer sig.

 

Lars Radant fortæller at han har kontrolleret fra båd ca. 25 ture og 8 er kontrolleret, alle havde orden i fisketegn. Derudover ca. 10 kontroller fra land på vores pontoner, alle havde orden i fisketegn. Lars har desuden kontrolleret på Ravnsø hvor flere er blevet antruffet, men alle har været uden for de områder vi har kontrol med, og der har derfor ikke kunnet udføres kontrol.

Lars har været til møde i Randers ved fiskerikontrollen, som fortæller at der har været kontrolleret i søerne for ulovlige garn, dog er der i 2015 ikke fundet nogen. Lars opfordrer til at melde garn, såfremt man finder eller ser ulovlige placeringer.

 

Spørgsmål fra forsamlingen omkring udsætning, og Lars fortæller hvordan dette foregår.

Herefter bliver beretning godkendt.

 

 1. Kasserers beretning. Poul Erik fortæller om årets status, budgetter, samt resultat. Der er ingen spørgsmål, og beretningen godkendes.
 2. Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Dette godkendes.
 3. intet.
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er. Lars Radant, Poul Erik Grønborg, Henrik Kjær, samt suppleant Kaj Jacobsen, - alle modtager genvalg og vælges. På valg er revisor Svend Ravnborg, som modtager genvalg og vælges. På valg er revisor suppleant, Finn isø vælges.
 5. Der er ingen indkomne forslag
 6. der er intet under evt.

 

Dirigenten takker forsamlingen for god ro og orden, og erklærer  generalforsamlingen for afsluttet.

 

Ref. Henrik Kjær.

 

 

2015

Referat af den ordinære generalforsamling i Fiskeriforeningen Gudenaa.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 24-2-2015 kl. 19.00 på Sdr. Ege Ry.

 

Der var 16 fremmødte medlemmer, samt hele bestyrelsen.

 

Dagsorden.

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Kassererens beretning

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Forelæggelse af eksklusion, eller nægtelse af optagelse i foreningen

6.     Valgt til bestyrelsen

7.     Indkomne forslag

8.     Eventuelt

 

1. Formanden byder velkommen og foreslår Finn Isø Nielsen som dirigent, valget godkendes

Dirigenten godkender generalforsamlingen mht. varsling osv. og giver ordet til formandens beretning.

 

2. Formandens Beretning 2014.

 

Konstituering:                 formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                                 næstformand Lars Radant

                                                                 kasserer Poul Erik Grønborg

                                                                 sekretær Henrik Kjær

                                                                 medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: ca 5000 ørreder og 24.000 ål. Udsætninger foregik i slutningen af juni i både Knudsø og Ravnsø.

 

Bådordningen: nogenlunde samme brug som sidste år, ca 80 gange i alt med hovedvægt på Knudsø og herefter Ravnsø.

Den nye booking kalender er blevet meget rost af brugerne. Man kommer til den via bådbooking linket på hjemmesiden og er meget let bruge og samtidig kan man se de øvrige brugere og selvfølgelig ledige tider.

 

Aktiviteter: Aktivitetsudvalget er godt i gang.

Børnefiskekonkurrence i maj, sandart premieren, pighvar tur  og en planlagt tur til Gjerrild. Den sidste blev dog aflyst pga. manglende tilslutning.

Spørgsmål herom og kommende arrangementer kan stilles til aktivitetsudvalget.

Det lader dog til at Silkeborg ikke vil være med til sandart premieren, så der tænkes her i nye tiltag.

 

Fiskekort salget var i 2013 meget ringe, men vi er nu tilbage i god form. I  2014 var vi på niveau med 2010-12, endda lidt over, så det er glædeligt.

 

Ved sidste generalforsamling, fortalte jeg at vi var så småt begyndt at snakke  en forlængelse af vores aftale med kommunen. Det startede rigtig godt og vi har haft en god dialog med forvaltningen over hele året, lige indtil indstillingen fra forvaltningen i november til plan- og miljøudvalget kom. Den lignede slet ikke det vi havde drøftet i året løb. Det fremgik, at man ønskede at kommunens fiskevand ved Skimminghøj skulle tildeles Silkeborg…?

Vi havde ønsket en forlængelse af den eksisterende aftale.

 

Vi skrev direkte til udvalget og de lyttede til vore argumenter. Aftalen blev forlænget med 2 år, og så skal der arbejdes på et fælles fiskekort for Skanderborg kommunes fiskevand. Vi vil blive indkaldt til et dialogmøde med udvalget herom.

Så vi har kridtet skoene. Til  mødet indkaldes også Skanderborg og Silkeborg og så må vi se hvad det munder ud i.

 

efter at byrådet godkendte aftalen har vi efterfølgende kontaktet alle lodsejere vi havde aftale med for at forlænge for endnu 5 år med forbehold for aftalen med kommunen efter den 2 årige periode. Der mangler ikke mange for at alle er med igen.

Vi har af økonomiske årsager set os nødsaget til at sænke beløbet med 25% med de store lodsejere der har fået betaling for leje.

 

Vi havde lodsejer arrangement i november. Dette var som tidligere meget vellykket.

Det er vigtigt for foreningen, at vi hele tiden har et godt forhold og et godt samarbejde med vore lodsejere. I løbet af de sidste 5 år, har vi fået opbygget et godt tillidsforhold og lodsejerne har givet udtryk for, at vi skal køre videre som hidtil. Det er godt at have den ballast med også, når vi skal til drøftelse med kommunen.

 

Vores indsats mod garnfiskeri holdes hele tiden i gang, selv om det er en stor opgave. Men vi er hele tiden på dupperne og presser på hvor det er muligt. Der har været holdt møder på politisk niveau, så det er nu kommet længere op i systemet. Så lige for nuværende afventer vi, hvad der skulle komme ud af disse aktiviteter.

 

Vi har fået et forum op at stå på vores hjemmeside. Dette er et sted hvor alle kan lægge billeder op og diskutere løst og fast. Dette har indtil videre ikke haft den helt store interesse, men vi tror på ideen og giver det en chance. Det tager nok lidt længere tid at løbe i gang. Så vi kan kun opfordre til at melde sig på, også for at gøre vores hjemmeside mere levende.

 

Mht. fremtiden er vi i bestyrelsen glade for foreningen som den er lige nu og det er det vi vil kæmpe for i vores snak med kommunen og de andre fiskeriforeninger. Men vi vil meget gerne høre jeres meninger og input hertil.

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og udvalg for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

I forlængelse af beretningen fortæller Peter om hvad der foregår i aktivitetsudvalget, samt lidt om årets forventede aktiviteter i foreningen, herunder børnekonkurrence, sandart premiere, samt evt. kommende kystture.

 

Lars fortæller herefter at han har været ude at kontrollere ca. 30 gange men at de lystfiskere han har antruffet har haft orden i fisketegn og tilladelser.

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen som herefter blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning.

 

Kasseren gennemgik regnskabet, der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter bleve godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

 

Dette foreslås uændret, og godkendes

 

Priserne på fiskekort og bådmedlemskab ændres, de nye priser fremgår af hjemmesiden.

 

5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.

 

Intet på dette punkt.

 

6. Valg til Bestyrelsen

 

På valg er: Niels Jørgen Dideriksen, Peter Helt Hansen Begge modtager genvalg.

Begge vælges.

 

Valg af suppleant: Kaj Jacobsen, Modtager genvalg

Kaj Vælges

 

Valg af revisor: På valg er Bent Koed Doktor. Bent modtager genvalg.

Bent Vælges

 

Valg af revisor suppleant: Nyt valg Allan Mathiasen vælges

 

7. Indkomne forslag.

 

Intet på dette punkt.

 

8. Eventuelt.

 

Kaj Jacobsen fortæller at han planlægger sildetur til Hvide Sande d. 21-22 april. Aktiviteten annonceres div. steder.

Derefter snak omkring forhøjelse af priserne på vores fiskekort, flere mente at de godt kunne stige en anelse til gavn for foreningens økonomi.

Derefter Afsluttes den ordinære generalforsamling af dirigenten, der takker for god ro og orden.

 

Så var der en ostemad og en øl, vand eller kop kaffe til de fremmødte og Lars sluttede af med et foredrag omkring fiskeriet på søerne, samt de bedste fangst metoder.

 

Ref. Henrik Kjær.

 

   


 

2014

Referat af ordinær generalforsamling for Fiskeriforeningen gudenaa

afholdt d. 25-02-2014 på Sdr. Ege. Kl 19.00

 

Tilstede var hele bestyrelsen. Formand. Niels Jørgen Dideriksen (NJ) Næstformand. Lars Radant (LR). Kasserer Poul Erik Grønborg (PEG). Sekr. Henrik Kjær ( HK). Bestyrelsesmedlem. Peter Helt Hansen (PHH).

 

Medlemmer antal. 13

 

Dagsorden.

 

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5.  Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

______________________________________________________________________________________

1.     Bestyrelsen foreslår Per Gullach (PG) som dirigent, som bliver valgt. PG takker for valget og giver ordet til formandens beretning.

2.     Beretning 2013.

 

Konstituering: formand Niels Jørgen Dideriksen

               Næstformand Lars Radant

               Kasserer Poul Erik Grønborg

               Sekretær Henrik Kjær

               Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: juli 18000 ål i Knudsø og september 3500 ørreder fordelt i Knudsø og Ravnsø.

 

Bådordningen: Knudsø 52 gange, sidste år 40

                Ravnsø 36 gange, sidste år 30

                Marinaen 7 gange, sidste år 5

Husk også lige at man kan leje bådmoter for 100 kr. per dag. Så de medlemmer der ikke selv har båd og motor, kan faktisk meget billigt komme ud at fiske. Endnu et godt argument for at være medlem af foreningen.

 

Aktivitetsudvalg: efter sidste generalforsamling er der kommet gang i et aktivitetsudvalg. Følgende er med i udvalget: Bjarke, Frants, Thorfin, Erik, Rasmus og Peter fra bestyrelsen. Bjarke er bådopsynsmand.

Børne fiskekonkurrence 19. maj

Sandart premiere 31. maj/1. juni

Så alt i alt er udvalget kommet godt fra start og vi håber på at de gode takter fortsætter i 2014. Der er allerede nu planlagt et par aktiviteter mere i 2014.

 

Fiskekortsalg:

2010: 22326

2011: 22844

2012: 21895

2013: 12420

Dette billede giver stof til eftertanke når vi skal til at planlægge de næste 5 år.

 

Aftale med kommunen: den nuværende aftale udløber med udgangen af 2014 og skal genforhandles. Denne aftale er jo vigtig for foreningens fremtidige virke og der har været afholdt møde med Lars Møller fra forvaltningen. Mødet blev holdt i en meget positiv ånd og vi foreslog at aftalen forlænges som den er i dag. Forvaltningen har efterfølgende drøftet sagen, og der indstilles til planudvalgets møde i maj, at aftalen forlænges som den er i dag.

Bestyrelsen skal så til efteråret lave aftaler med alle lodsejerne. På det sidst afholdte lodsejerarrangement var der stor opbakning og tilfredshed med vores indsats og alle de tilstedeværende ville gerne fortsætte samarbejdet.

 

Vi har fået en lodsejer mere med her i Knudsø, hvilket vi er glade for. Desuden går det også fremad i Ravnsø. Vi har fået 2 nye med og der er måske endnu et par stykker på vej. Der arbejdes på sagen men der er jo også grænser for hvad vi kan og vil betale.

 

Garnfiskeri: vi har holdt møde med Silkeborg og Skanderborg fiskeriforeninger. Henrik og Lars havde lavet et oplæg til diskussion.

1.     totalt forbud

2.     udlejning af fiskeret  forbydes til 3. mand ( erhvervsfiskeri tilladt på visse betingelser )

 

alle var enige om at det bedste ville være 1 men at det mest sandsynlige ville være 2.

Silkeborg ville tage initiativet, da de havde forbindelse til en MF. Dette projekt lykkedes ikke og så skulle de komme med en pressemeddelelse i stedet. Dette er dog ikke blevet til noget endnu, desværre. Men der arbejdes stadig og ufortrødent videre, og vi håber at der kommer lidt mere skred i tingene.

 

Tak til bestyrelse og udvalg for et godt og konstruktivt samarbejde.


Spørgsmål til beretningen. Hvad er årsagen til kortsalgets nedgang i forhold til sidste år. Svar… der er flere årsager, bl.a. svigtende turisme, rygter om dårligt fiskeri, dårligt opdateret fangstrapport på hjemmesiden, for dyrt at bruge slæbested i marinaen. Hvad gør bestyrelsen for at fortælle om foreningen, samt både mm. Kan der evt. annonceres i spejder bladet eller lignende? Svar. Det vil bestyrelsen vende på første bestyrelses møde, ligeledes vil PEG vil spørge turistkontor om hvad de mener om denne nedgang i salget. Beretningen bliver herefter godkendt.


3.     Kasseren gennemgår regnskabet. Spørgsmål fra forsamlingen. Kan man placere bank indestående bedre end i bank mht. afkast. Svar. Nej, det lader sig ikke gøre pga. bindingstid, oprettelses gebyrer på obligationer mm. Kasserens beretning bliver herefter godkendt.

4.     Fastsættelse af kontingent. Kontingentet forbliver pt. uændret kr. 125,-.                                             
 Til gengæld forhøjes.
 Fiskekort fra 75,- kr. til 125,- kr.                                                                          
 Båd medlemskab / benyttelse af båd fra 125,- kr. til 175,- kr.

5.     Forelæggelse af eksklusion, eller optagelse i foreningen. Der var intet på punktet.

6.     Valg. På valg er Næstformand LR. Kasserer PEG. Samt Sekr. HK. Alle modtager genvalg. Og bliver valgt. På valg er også revisor Svend Ravnborg, som modtager genvalg. Han vælges.  Foreningen derudover mangler der en suppleant i bestyrelsen, Kaj Jakobsen foreslås, han accepterer og bliver valgt.

7.     Forslag. Der er intet på punktet.

8.     Evt.  - PHH. Fortæller lidt om årets aktiviteter. LR fortæller lidt om slæbested ved Knudhule og hvordan dette går, der er pt. Stilstand i dette projekt, men det er ikke helt dødt endnu… Der kom en del forslag fra forsamlingen. Spørgsmål. Kan der laves flad bund i foreningens både, mere komfortable sæder, udstyr/stangholdere mm. ? Svar. Vi vender det på næste bestyrelses møde. Nyt ang. Ravnsø båden, er at båden er forsynet med faste karabinhager, og disse skal benyttes ved fastgørelse til broen. En spurgte om aktivitets udvalget kan lave noget om røgning af fisk, dette overvejer de. Derforuden blev foreningens hjemmeside kritiseret, for at være for uaktuel, og ikke up to date… Dette har vi allerede talt om i bestyrelsen, der vil blive lavet nogle tiltag, herunder evt. et forum, hvor medlemmer selv kan lægge billeder op, samt diskutere løst og fast. Dette arbejder bestyrelsen (HK) på at få op at køre i løbet af året, så hurtigt som muligt.

Ref. HK.

 

 


 

2013

Referat af Fiskeriforeningens årlige ordinære generalforsamling 2013

 Generalforsamlingen blev afholdt d. 26-2-2013 på Knudhule Kursus og konference center.

Kl. 19.00

 Dagsorden ifølge vedtægterne.  

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kasserens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af eksklusion, eller nægtelse af optagelse i foreningen
 6. Valg til bestyrelse, Revisor samt suppleanter
 7. Indkomne forslag
 8. Evt.

 Til stede fra bestyrelsen.

Niels Jørgen Dideriksen, Poul Erik Grønborg , Peter Helt Hansen , Henrik Kjær.

Fraværende.

Lars Radant. (syg)

 1. Valg  

Formanden byder velkommen til G.F. og foreslår Per Gullach som dirigent.

Ingen andre forslag, og Per er valgt. Per takker for valget og giver ordet til bestyrelsens beretning.

 2. Bestyrelsens beretning.

 Formandens / bestyrelsens Beretning for 2012.

 Niels Jørgen beretter.

 Konstituering, af bestyrelsen fra sidste generalforsamling:

Formand: Niels Jørgen Dideriksen

Næstformand: Lars Radant

Kasserer: Poul Erik Grønborg

Sekretær: Henrik Kjær

Medlem: Peter Helt Hansen

 Udsætninger:

17. juni: 4.000 ørred

26. juli: 24.000 ål  

Sandartpremieren: tilbage til den rigtige dag, nemlig 1. juni. Den blev afviklet i god ro og orden, fint arrangement og med godt samarbejde med Silkeborg.

Ringe fangst, 2 sandarter, men der var også dårligt vejr.

 Bådordningen:

bådene har været ude 75 gange, noget mere end sidste år.

Knudsø 40, Ravnsø 30 og Marinaen 5 gange.

Ordningen fungerer godt, også mht booking.

 Aktivitetsudvalg:

vi har prøvet at kontakte nogen, men det er ligesom ikke rigtig lykkedes at komme i gang. Aktiviteter er en svær størrelse uden hjælp og opbakning fra medlemmerne.  

Handicap anlæg:

vi far fået OK fra kommunen vedr. tanker om et handicapanlæg i forbindelse med den første ponton ved Skimminghøj. Vi skulle komme med et oplæg vedr. dette, men pga. et par andre store opgaver, som vi mente var mere vigtige, har der desværre ikke været den fornødne tid hertil. Men projektet er absolut ikke lagt i mølpose.

 Knudhule Strand:

som alle ved, blev der fra en anonym giver, doneret en del penge til fornyelse af anlægget ved Knudhule Strand. Dette blev starten på et større projekt med nye broer, slæbested . Dette projekt har vi deltaget i planlægningen af, vores interesse var slæbestedet. Lars har på vore vegne været med i drøftelserne. Vi har en klar interesse heri, da vi også til vore medlemmer samt til de der køber fiskekort, gerne vil have mulighed for at sætte både i vandet i Knudsø. Det er muligt at det kommer til at koste os lidt, både tid og penge, nu må vi se. Det vil i hvert fald give goodwill samt at vi viser os som en god og aktiv forening.

Lars kan uddybe og svare på spørgsmål om projektet.  

Garnfiskeri:

Dette har vi brugt megen tid på og vi har i bestyrelsen den klare holdning, at man her er nød til at vælge mellem garnfiskeri eller det rekreative fiskeri.

Der er fremadrettet ikke plads til begge dele. Til nød kontrolleret erhvervsfiskeri.

Men absolut ikke udlejning til private, der ingen hæmninger har.

Har været forsøgt stoppet før, men da var det sandarten der var i fokus.

Fokus er nu det rekreative fiskeri.

Der findes en Facebook gruppe vedr. dette emne og her kommer rigtig mange kommentarer. Gruppens navn, søg på. (stop garnfiskeri i ferskvand)

Vi har planlagt at gå sammen med Silkeborg og Skanderborg fiskeriforeninger, for at opnå konsensus og dermed heller ikke stå alene. De planlagte møder herom er desværre blevet aflyst pga sygdom og andet arbejde. Men forhåbentlig bliver det til noget meget snart. Begge foreninger har i hvert fald givet udtryk for at være meget enige med os. Så må vi så se om vi kan blive enige om det fremad rettede arbejde og fremgangsmåde, for at få stoppet garnfiskeriet.  

Kontrol:

Henrik vil kort fortælle om de kontroller der har været i år.

Henrik- Der har været kontrolleret 25 gange sidste år, heraf blev 15 personer truffet og kun 1 havde ikke tingene i orden, vedkommende fik en bøde og blev herefter medlem af foreningen.

 Aftalen med kommunen:

Vi havde en 3årig aftale, der kunne forlænges i 2 år. Dette er på plads, også med forsyningsselskabet, der har vandet ved rensningsanlægget.

Så lodsejeraftaler og aftalen med kommunen løber nu til udgangen af 2014. Så vi skal inden sommeren 2014 have afklaret hvordan det fremover skal være. Så medlemmernes input og ideer er meget velkomne.

 Båd opsynsmand:

Vi mangler en til dette job, interesserede kan melde sig her på generalforsamlingen.  

Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

 Niels Jørgen giver ordet til dirigenten, som spørger om der er spørgsmål, det var der ikke… beretningen godkendes

 3. Kassererens beretning.

 Poul Erik Grønborg deler kopier af sidste års regnskab ud til deltagerne og disse gennemgås punkt for punkt.

 Dirigenten spørger om der er spørgsmål.

Der var et spørgsmål om udgiften til posten -regnskab og administration, dette er et vederlag til Kasseren, da der er et stort arbejde forbundet med dette.

Derefter blev regnskabet godkendt.

 4. Fastsættelse af kontingent.

 Bestyrelsen foreslår dette uændret.

Dette blev godkendt.

 5. Forelæggelse af eksklusion, eller nægtelse af optagelse i foreningen.

 Der var intet på dette punkt.

 6. Valg til bestyrelsen.

 På valg er fra bestyrelsen:

Niels Jørgen Dideriksen, Peter Helt Hansen,  

Suppleant.

Jørgen Weinreich.

Alle modtager genvalg.

Revisor:

Bent Koed, Modtager genvalg

 Ny revisor, da Ulla Kristensen har trukket sig.

Svend Ravnborg blev foreslået som ny revisor i stedet for Ulla

 Revisor suppleant.

Finn Isø Nielsen blev foreslået.

 De ovenstående accepterede og blev valgt.

 7. Indkomne forslag.

 Ingen forslag

 8. evt.

 Intet på dette punkt.

 Afslutning af generalforsamlingen.

Dirigent Per Gullach takker for god ro og orden, og erklærer general forsamlingen for afsluttet.

 Aktivitet. Blandt medlemmerne.

 Herefter var foreningen vært med et mindre traktement, og der blev der runddelt et spørge skema med fokus på foreningens fremtid.

Spørgeskemaet er lavet af Poul Erik Grønborg.  

Spørgsmålene gav anledning til nogle gode diskussioner blandt medlemmerne, og bestyrelsen, med en god og hyggelig tone.

 Spørgsmålene blev besvaret i grupper, og en enkelt gruppes svar blev fremført af Bent Koed.

 Meningen er at spørgsmålene skal give input til bestyrelsen, således at bestyrelsen har

Medlemmernes holdninger med i bagagen i deres videre arbejde, dog uden at være forpligtet til at efterlave enkelte besvarelser eller holdninger.

Besvarelserne bliver hurtigst muligt gennemgået og kommenteret på hjemmesiden.

 Referat. Henrik Kjær.

 


 

2012

Referat af den Ordinære General forsamling for Fiskeriforeningen Gudenaa 2012.

 

Afholdt tirsdag d.21-02-20012 kl. 19.00 sted. Knudhule vandrehjem.

Tilstede Hele bestyrelsen samt suppleant.

Ca. 20 medlemmer.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

1. valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning.

3. Kasserens beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.

6. Valg til bestyrelsen. på valg er

a. Poul Erik Grønborg , Lars Radant , Henrik Kjær.

b. Revisor Ulla Kristensen

Alle modtager genvalg.

7. Indkomne forslag: Ingen

8. Evt.

 

1. Bestyrelsen foreslår Per Gullach...han er valgt som dirigent.

2. Dir. sikrer sig at generalforsamlingen er lovligt indvarslet via annonce i annoncebladet, og giver ordet til formanden.

 

Beretning for 2011.

 

Konstituering: ingen ændringer.                   Formand: Niels Jørgen Dideriksen

                                                                 Næstformand: Lars Radant

                                                                 Kasserer: Poul Erik Grønborg

                                                                 Sekretær: Henrik Kjær          

                                                                 Medlem: Peter Helt Hansen

 

Fiskekort / båd priser 2012                           Dag: 80,- kr.

                                                                 2 uger: 180,- kr.

                                                                 4 uger: 250,- kr.

                                                                 1 år: 400,- kr.

                                                                      Bådnøgle engangsbeløb.  200,- kr.

                                                                      Årligt bådmedlemskab. 125,- kr.

                                                                      Leje af påhængsmotor. pr. dag 100,- kr.

 

                      Dette er en beskeden stigning og i forhold til priserne i Silkeborg er det stadig billigt. Det er gjort også  a.h.t. vores økonomi på længere sigt.

 

Pontoner: vi har flyttet den ponton ved Tulstrup siden over til Skimminghøj. Den er lagt det samme sted, hvor fiskeriforeningen førhen havde en ponton liggende.

Placeringen ved Tulstrup var ikke så optimal. Der var problemer med vintertiden, vind og vejr  og så var der langt at gå til den.

Den nye placering ved Skimminghøj har også den mulighed som vi vil arbejde på fremover. Nemlig at gøre den handicap venlig. Mange ting i den forbindelse der skal undersøges. Ud over det økonomiske aspekt.

 

Sandartpremieren: denne er jo egentlig i Silkeborg regi.  I 2011 var den henlagt til weekenden efter 1. juni, efter ønske fra Silkeborg. Men dette var ikke en succes, så til 2012 er det atter tilbage til den rigtige dato. nemlig d.31 maj/1 juni. Vi er fælles med Silkeborg om opgaverne og arrangementet.

 

Børnefiskekonkurrence: afholdt i efterårsferien på Skimminghøj. 22 børn deltog, 5 fisk fanget, vinderfisk 1 gedde på 3,5 kg.

 

Knudå- turen medio maj, 6 pers deltog.

 

Bådordningen: bådene har været ude ca. 50 gange, fordelt ligeligt på Knudsø og Ravnsø. Båden i marinaen har været ude 2 gange.

En god ordning med bådene og især i Ravnsø er den et godt aktiv.

Der arbejdes stadig på at få mere vand i Ravnsø.

 

Fiskeudsætninger: 21. juli udsat 24.000 ål.

                      11. september udsat 5000 ørred.

Ørredudsætning er stadig under evaluering af DTU i Silkeborg. Til 2012 kan stadig søges som hidtil, men om det bliver sådan fremover vides ikke i øjeblikket.

 

Vi arbejder i øjeblikket på at finde medlemmer til aktivitetsudvalg. da det er vores hensigt at sætte gang i flere medlems aktiviteter.

2 personer har henvendt sig til dette udvalg pt. men flere er velkomne. aktivitetsudvalget kan ses på hjemmesiden.

 

Lars vil orientere om vores fiskerikontrol.

Lars: Fortæller at der i alt er kontrolleret 21 gange i løbet af 2011.

9 personer er truffet og kontrolleret og alle havde orden i fiskekort og statstegn.

Derudover var der intet at bemærke til kontrol.

 

Formandens beretning gav anledning til følgende spørgsmål fra medlemmerne.

Et medlem havde deltaget i udsætningerne og mente, at især ørrederne var i en ringe forfatning da de ankom i baljerne, efter køreturen, og at der formentligt var mange der ville dø i forbindelse med udsætningen.

Bestyrelsen lovede at pointere dette overfor leverandøren af ørreder, og bede dem komme med flere baljer, eller komme ad 2 omgange.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3. Kasserens beretning: kasseren gennemgik de forskellige posteringer, regnskabet udviste et lille overskud for 2011. udover et spørgsmål fra et medlem ang. en stigning i administration, der blev tilfredsstillende besvaret, var der intet at bemærke til kasserens beretning, der herefter blev godkendt.

 

4. Kontingentet foreslås uændret i 2012, som 125 for medlemskab, samt 75 kr. for fiskekort. Dette blev godkendt.

 

5. Intet på dette punkt.

 

6. Valg. alle blev genvalgt.

 

7. Intet på dette punkt.

 

8. evt.

Et medlem foreslog at der blev monteret stangholdere på foreningens joller, dette syntes bestyrelsen var en god ide, og der vil blive kigget på sagen og monteret sådanne, i løbet af sæsonen.

et medlem spurgte om dagkortsalg via Dagkort.dk..dette blev affærdiget da man fra bestyrelsens side var i tvivl om, om man overhovedet fik penge fra de solgte fiskekort.

Et medlem spurgte til muligt slæbested ved Knudhule, der var intet nyt i denne sag, da både kommunen og stat/skov skal blive enige om en plan for området omkring knudhule som helhed.

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

 

Derefter var der en lille konkurrence, tip 9 rigtige, hvor foreningen havde 5 præmier, der blev fordelt på vinderne.

 

Aftenen afsluttedes med et godt og underholdende foredrag ved Kurt Nielsen.

 

Ref. Henrik Kjær

                                                                

 


 

2011

Referat af ordinær samt ekstra ordninær generalforsamling afholdt d.15-3-2011.

 Tilstede fra Bestyrelsen.
Næstformand. Lars Radant
Kasserer. Poul Erik Grønborg
Best. Medl. Peter Helt Hansen
Best. Medl. Henrik Kjær .

Fraværende.
Formand. Niels Jørgen Dideriksen

Punkt 1. Velkomst ved. Lars.
Dirr. Per Gullach valgt.

Vi indledte generalforsamlingen med 1 minuts stilhed til ære for Ib Pillman, der er afgået ved døden, Ib Var et stort aktiv for foreningen som fiskeri kontrollant. Æret være Ibs Minde.

Punkt 2. Formandsberetning.  

Fiskevandet og udsætninger:

Vi har siden sidste generalforsamling, fortsat med de aftaler omkring leje af fiskevand, som vi fik underskrevet i slutningen af 2009 og samt starten af 2010.

Vi har på nuværende tidspunkt ingen ændringer i aftalerne omkring fiskevandet, vi har heller ikke modtaget indsigelser, opsigelser eller klager fra lodsejere.

I 2010 har det ikke været muligt at få ørreder til udsætning i vores fiskevand, årsagen til dette er manglende leverancer fra dambrugene på grund af sygdom i fiskene.

Til gengæld fik vi tildelt en pæn portion åle yngel som blev udsat i Knudsø d. 6. juni 

 Pontoner, både og skiltning:

Bestyrelsen har pga. travlhed ikke formået at få udbedret de skader, der opstod på pontoner og broer sidste vinter.

Pontonen som er beliggende neden for Tulstrup er med sin placering meget udsat for vind og bølger samt isskruninger som har forårsaget en del skader på anlægget. Da pontonens placering er uhensigtsmæssig og forårsager mange udgifter til vedligeholdelse, påtænker vi at flytte den et andet sted hen i år.

Pontonen ved Randersvej nærmest Ry har i sommers været udsat for hærværk, nogen har brændt hul i toppen af pontonen, vi formoder at skyldes manglende omtanke ved brug af en engangsgrill.

Forenings båden i Møllesøen er blevet flyttet til boghandler Torben Christensens parcel i Knudsø og vi har fået forbedret broen og adgangs forholdene på stedet.

Et medlem har været så venlig at donere en ældre men funktionel glasfiber jolle til foreningen, bestyrelsen overvejer hvor den eventuelt kan placeres og vi tager gerne i mod forslag.

 I Efteråret har vi fået etableret skiltning langs med søen, som beskriver hvor fiskevandet starter og ophører. Dette er etableret som en del af aftalen omkring benyttelse / leje af det kommunale og statslige fiskevand.

 Arrangementer:

Sandart Premieren havde et rekord stort antal fremmødte lystfiskere, nemlig hele 68 var skrevet ind til dette års konkurrence. Der blev ikke fanget så mange fisk, men de havde en pæn gennemsnits størrelse.
Den største sandart var på 6,5 kg, den 10’ende største var på 3,5 kg. arrangementet var en debut for et samarbejde imellem vores egen og Silkeborgs lystfiskerforening omkring afholdelsen. Silkeborg har jo som bekendt overtaget fiskevandet omkring slusen. Vi har været glade for at blive budt med ved afholdelsen og dette vil også gentage sig til dette års Sandart Premiere da vi ønsker øget samarbejde foreningerne imellem.
I August måned afholdte fiskeriforeningen vanen tro, et arrangement for vores lodsejere. I år havde vi arrangeret en aftentur med gl. Turisten der var 28 deltagere det var en hyggelig tur

 Medlemmer / Fiskekort:

Antallet af medlemmer er stort set uændret siden sidste sæson, vi er glade for den store opbakning som vi får fra medlemmerne, på trods af at vi har mistet fiskevandet som Rye Nørreskov ejer.

Salget af fiskekort til turister etc. er derimod noget mindre end hvad vi forventede og håbede på, dette skyldes formentligt at en stor del omsætningen i den tidligere aftale om fiskevandet som blev administreret af Turistkontoret kom fra fiskevand som vi ikke længere råder over.

 Opsyn med fiskevand:

Vores fiskeopsynsmænd, har i den forløbne sæson været aktive med kontrol af fiskekort og redskaber. De har været på vandet 63 gange fordelt hen over sæsonen.

Der er kontrolleret 56 lystfiskere og kun 5 gange har der været en lystfisker, som ikke havde orden i papirerne. De 5 lystfiskere manglede fiskekortet udstedt af Fiskeriforeningen men ikke det statslige fisketegn.

I 2010 er der ikke blevet opserveret ulovlige garn, redskaber eller fangst af undermålere/fredede fisk, men hvis medlemmerne opdager ulovligt fiskeri må de meget gerne henvende sig til bestyrelsen.

Vi håber at vores øgede kontrol indsats og bedre skiltning vil forøge salget af fiskekort og mindske antallet af gratister fremover. 

 Fiskeriforeningens planer for 2011:

Vi er i forhandlinger med skov og naturstyrelsen omkring etablering af bådrampe/slæbested ved Knudhule nærmest Sejlklubben, vi har i bestyrelsen en ide om at et sådant slæbested vil være til gavn for foreningens medlemmer og fisketurister. Det vil også være nemmere at søsætte både for brand og redning samt fiskerikontrollen.

Vi er ikke kommet så langt i processen endnu men vi ved at der kan søges midler i fonde til dækning af anlægsudgifterne og at der er ligger forslag hos myndighederne om at forbedre området omkring knudhule generelt.

Skaderne på vores broer og pontoner skal udbedres dette forår, så hvis der er nogen uden for bestyrelsen der ønsker at give en hjælpende hånd med skal de være meget velkomne.

DTU-aqua er i gang med at evaluere ørred udsætningerne i Knudsø og Ravnsø og det ser ikke så lyst ud for fremtidige udsætninger da DTU gerne vil se dokumentation for udsætningerne har en effekt.  Bestyrelsen har ikke modtaget ørred fangstrapporter fra vores medlemmer eller har hørt om fangster af ørreder i vores vande, dette er beklageligt da vi således intet har at indberette til DTU-aqua og som følge heraf ikke får ørreder til udsætninger fremover.  

 Næstformandens beretning gav anledning til kommentarer og spørgsmål omkring det foreslåede slæbested, men da ideen er helt ny kunne bestyrelsen ikke rigtigt fortælle om de nærmere planer, da skov og naturstyrelsen  endnu ikke har godkendt noget.

Beretningen blev herefter godkendt.

 Punkt. 3. Kasserens beretning.

Kassereren gennemgik regnskabet, der ikke gav anledning til kommentarer og blev godkendt.

punkt 4. Eksklusion…Intet

  Punkt 5. Valg.

På valg var formand Niels Jørgen Dideriksen, Bestyr.medl. Peter Helt Hansen, Revisor Bent Koed, samt revisor suppl. Frode Kristensen, alle genopstiller og alle blev genvalgt.

 Punkt 6. Ingen indkomne forslag

 Punkt 7. Eventuelt. Intet.

 Lars takkede for god ro og orden.

 __________________________________________________  

Ekstra ordinær generalforsamling.

 Herefter indledtes den ekstra ordinære general forsamling, med eneste punkt på dagsordenenrevidering/modernisering af vedtægter for foreningen.

 Dirr. giver ordet til Henrik.

 Henrik gennemgik ændringer foreslået af bestyrelsen, der var enkelte bemærkninger, og der blev stemt om hvorvidt det skulle være 10medlemmer eller 10% af medlemmerne der kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Det blev vedtaget at det er 10%.

Ellers var det mest ordstillinger der blev omformuleret en smule.

De nye vedtægter er publiceret på hjemmesiden under linket vedtægter.

Dirr.Rundede den ekstra ordinære generalforsamling af med tak for god ro og orden. 
Derefter gik alle til ostemadder og kaffe, samt et meget hyggeligt og lærerigt foredrag af Preben Kaseler, der fortalte om fiskeriet på søerne krydret med konkrete metoder, og sluttede af med en spændende film om fiskeri på Grønland.

 Ref. Henrik Kjær

 

______________________________________________________________________________________________________________

2010

Referat af ordinær generalforsamling i Fiskeriforeningen Gudenaa

Afholdt d. 2 marts 2010 på Knudhule Vandrehjem.

 

Tilstede fra bestyrelsen

Formand.                      Niels Jørgen Dideriksen
Næstformand.              Lars Radant
Kasserer.                     Poul Erik Grønborg
Bestyrelsesmedlem.  Henrik Kjær


Medlemmer
Ca. 30 medlemmer

 

 1. Valg af dirigent. Per gullach foreslås og godkendes.
 2. Per Gullach starter med at godkende generalforsamlingen og giver herefter ordet til bestyrelsen.

   

 3. Bestyrelsens beretning v. formand Niels Jørgen Dideriksen (NJD)
 4. N.J.D beretter om historien omkring det nye fiskekort og historien bag.

  Turisten indikerede at de ikke længere ville være tovholder på det fælles fiskevand (konsortiet) og at alle aftaler ville ophøre pr. 31-12-2009.

  Bestyrelsen har været til adskillige møder med Konsortiet omkring hvorledes det nye fiskevand så skulle skrues sammen, der har i den forbindelse været en del uenighed omkring hvem der havde ansvaret for vedligehold og optagning/søsætning af pontoner.

  Fiskeriforeningen tilbyder at indkøbe 4 nye pontoner, så vi kan gå nye tider i møde i håb om at gammelt nag så er bilagt, og at fiskeriforeningen vil sidde med ved kommende forhandlinger i forhold til nye aftaler.

  Ved lodsejer mødet hvor fiskeriforeningen ikke er indbudt, melder godset ud at de har lejet deres vand ud til Silkeborg fiskeriforeningen. Bestyrelsen tager herefter aktion på dette og kontakter kommunen der tidligt har indikeret at de vil overdrage deres vand til fiskeriforeningen med det for øje at der skal laves et fælles fiskekort. Bestyrelsen får en tilkendegivelse fra kommunen, at såfremt vi kan lave et fælles knudsø kort, så har vi også kommunens vand. Der bliver diskuteret mulighed for frit fiskevand, på en del af kommunens vand, men byrådet står fast på deres beslutning om at dette ikke er ønsket.

  Bestyrelsen kontakter alle lodsejere omkring Knudsø for at indgå lejeaftaler og vi kan i bestyrelsen være stolte af, at det har fået meget stor opbakning fra lodsejerne, vi har således indgået aftaler med langt de fleste lodejere omkring Knudsø.

  Vi arbejder ligeledes på at udvide vores aftaler omkring Ravnsø, så vi regner med at dette løbende udbygges.

  Vi har også fået et stykke mere af Knudå.

  Janus Lysdal vælger at fratræde bestyrelsen, vi takker ham for samarbejdet og en god indsats for foreningen.

  N.J.D eferlyser hjælp fra medlemmerne til oprettelse af aktivitets udvalg og hjælp generelt, ingen melder sig umiddelbart.

  Beretningen godkendes.

   

 5. Kasserens beretning.
 6. Poul Erik Grønborg gennemgår regnskabet der er godkendt af revisorerne, Ulla Kristensen samt Bent Koed Doktor.

  Der er ikke nogen kommentarer og regnskabet godkendes

   

 7. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
 8. Der er ikke nogen på dette punkt.

   

 9. Valg til bestyrelse og suppleant.
 10. På valg er Poul Erik Grønborg, Henrik Kjær, Lars Radant, samt suppleant Jørgen Weinreich. Alle modtager genvalg. Vi skal have valgt en for en etårig periode i stedet for Janus Lysdal.

  Peter Hansen fra forsamlingen melder sig, dette godkendes.

   

 11. indkomne forslag
 12. Der er ikke noget på dette punkt.

   

 13. Evt.

Spørgsmål om driften for 2010, denne gennemgås af Poul Erik Grønborg.

Diskussion om foreningens aktiviteter, såsom ønsker fra forsamlingen, børnekonkurrencer, kyst ture, havture mm. Bestyrelsen efterlyser hjælp til afholdelse af diverse aktiviteter blandt forsamlingen ingen melder sig.

Spørgsmål om bådene og deres fremtidige placering, vi arbejder på at få lov til at lægge båden fra Møllesøen om til en af pontonerne i Knudsø, men dette er ikke afklaret med kommunen.

Henrik Kjær / Web redaktøren efterlyser e-mail adresser på medlemmer så kommunikationen kunne lettes/ gøres mere effektiv.

Dirigenten runder af med et spørgsmål, om ikke foreningens vedtægter kan gøres mere up to date, dette indvilger bestyrelsen i, forslag til rettelser klargøres til næste generalforsamling.

 

Dirigenten slutter generalforsamlingen, med en tak for god ro og orden.

 

Referent Henrik Kjær.


2009

 

Fiskeriforeningen Gudenaa´s

Ordinære General forsamling på Søndre Ege d. 17-3-2009.

Deltagere fra Bestyrelsen.

Formand. Niels Jørgen Dideriksen

Kasserer. Poul Erik Grønborg

Best. Medlem. Henrik Kjær

Fraværende

Best. Medlem. Janus Lysdal

Medlemmer tilstede. Ca. 40.

 

Dagsorden.

valg af dirigent

Bestyrelsen beretning

kasserens beretning

Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen

valg til bestyrelsen –

på valg er Niels Jørgen Dideriksen og Janus Lysdal, begge for 2 år, begge modtager genvalg.

Derudover skal vælges en person for 1 år (i stedet for Preben Larsen) bestyrelsen foreslår Lars Radant.

Der skal vælges ny suppleant til bestyrelsen

På valg til revisor Ulla Kristensen, modtager genvalg

Valg af Revisor suppleant

indkomne forslag: ingen

Forslag om ophævelse af udsætningsfonden af 1985

evt.

 

 

1.

Formanden byder velkommen, og foreslår Per Gullach som dirigent.

Forsamlingen har ingen indvendinger, Per er valgt.

Per erklærer generalforsamlingen lovligt varslet, og giver ordet til formandens beretning.

2.

Formanden fortæller om den seneste tids problematik omkring garnfiskeri.

Garnfiskeriet i danske søer generelt, og specielt i Julsø har været i fokus i diverse medier. Problemet er at der ikke rigtig er nogen form for kontrol med garnfiskeriet i ferskvand, og det faktum at sandarten er en meget aktiv fisk, der specielt i vintermånederne vandrer søen rundt. Sætter man således garn lang søens ene bred vil sandarten på et eller andet tidspunkt gå i fælden.

Den lokale erhvervsfisker ved slusen,(det lille røde hus) Gert fortæller at han i sæsonen 2008 næsten ikke har kunnet fange sandart.

Foreningens formålsparagraf er at fremme og ophjælpe lyst og sportsfiskeriet ved Ry.

Bestyrelsen mener ikke at foreningens formåls paragraf harmonerer med at leje vand hvorpå der erhvervs fiskes med garn.

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at det vand vi i 2008 har lejet ved Sletten, samtidig lejes ud til erhvervs/garnfiskere, og at der er observeret lange rækker af garn på Julsø´s sydlige bred hen forbi Himmelbjerget. På baggrund af dette forhold har bestyrelsen derfor valgt ikke at forlænge lejemålet, så længe sletten lejer deres vand ud til erhvervs/garnfiskeri.

Dette førte til interne diskussioner i bestyrelsen, næstformand Lars Mortensen delte ikke den øvrige bestyrelses holdning, og valgte på den baggrund at forlade bestyrelsen.

Suppleant Preben Larsen indtræder i stedet for Lars Mortensen, Bestyrelsen kan derefter overhovedet ikke komme i kontakt med Peben Larsen, hverken på tlf. mail eller lignende. Preben deltager ikke på de kommende bestyrelses møder, trods gentagne invitationer, og ihærdige forsøg på at kontakte ham.

Han har ikke betalt sit kontingent for 2009, hvorfor bestyrelsen må konkludere, at han ikke ønsker at være medlem af hverken foreningen eller medlem af bestyrelsen.

Formanden fortalte derefter at foreningen deltog med 3 medlemmer af bestyrelsen, på fællesmøde med kommunen, lodsejerne, turistforeningen, kaldet fællesskabet.

Kommunen fremlagde forskellige modeller til hvordan fiskeriet for fremtiden kunne tænkes administreret, turistforeningen mener ikke at de i det lange løb skal administrere fiskeriet.

Foreningen tilbød at indkøbe pontoner såfremt disse kunne vedligeholdes over fællesskabet. Peter Busk(Rye nørreskov gods) mente at det var foreningens ansvar, ligesom han også var forpligtiget til selv at vedligeholde hans broer.

Peter Busk og foreningens formand aftalte at holde et tlf. møde i nærmeste fremtid for at klarlægge evt. Uenigheder. ( på dette tlf. møde fandt parterne ud af der var ting og forhold som den anden part ikke var blevet gjort bekendt med, og de var enige om for fremtiden at holde en mere direkte dialog, så evt. uenigheder bedre kunne fanges i opløbet)

Embedsmand Hans Brock Brandi fremkom med en holdning om at kommunen måske ville give kommunens fiskevand frit til kommunens borgere, det var der dog enighed om var en dårlig ide.

Lodsejerne og foreningen var enige om at den gamle ordning, hvor foreningen administrerede fiskevandet så var at foretrække.

Desuden mener foreningen ikke at vi kan indkøbe nye pontoner såfremt fiskevandet frigives.

Det blev foreslået fra H.B.B. at kommunen måske kunne tilbagekøbe de pontoner der så var på kommunens vand, dette afventer vi bekræftelse på fra kommunen.

Vedr. Ravnsø. Per gullach har været en god ambassadør for foreningen ved at frembringe nye stykker på søen, disse bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Der er i 2008 udsat ca. 5.000 ørreder samt 9.000 ål i henholdsvis Kudsø og Ravnsø.

Formandens beretning afsluttet.

Der var nogle yderligere spørgsmål om garnfiskeriet, og der var en livlig debat om dette, der var enighed blandt forsamlingen at det voldsommer garnfiskeri var noget skidt, og ønskede at der kunne gribes mere effektivt ind.

Formandens beretning blev godkendt

Herefter fik Henrik Kjær ordet for at berette om aktiviteter i 2008.

Der var 3 ture/arrangementer der blev gennemført

1. Kysttur i April til Djursland, turen var en succes dog blev der ikke fanget noget, men deltagerne hyggede sig i godt forårsvejr.

2. Geddetur på knudsø i Maj, der blev fanget 13-14 gedder i strålende maj vejr.

3. 1 Juni - vores Traditionsrige sandartpremiere. Denne var en stor skuffelse , de ca. 70 lystfiksere fangede kun 8 sandarter, måske et resultat af den voldsomme garnfiskeri

4. akiviteter for 2009.

5. Sandartpremiere d. 1 Juni

6. Fredag d. 3 juli 3 timers fisketur til gl. laven P&T præmier til de 5 største fisk pris. 3 timers fiskekort

7. Lørdag d. 19 sept. Laksetur til Bjerringbro Gudenåen, zone 5-6. der vil være præmier til de 3 største fisk. Pris 125,- kr. samt tilskud til benzin/kørsel.

Tilmelding til Janus lysdal, arrangementerne offentliggøres på hjemmesiden.

Derefter en opfordring til medlemmerne om at deltage mere aktivt på turene, eller evt. selv fremkomme med forslag til aktiviteter.

3.

Herefter fik kasserer Poul Erik Grønborg ordet for at fremlægge regnskabet.

Det var et flot regnskab, der var ingen bemærkninger til regnskabet der således blev godkendt.

4.

Ingen

5.

Alle valg blev gennemført som foreslået, dog lykkedes det ikke at finde en suppleant til bestyrelsen, bestyrelsen fik af forsamlingen mandat til selv at finde en suppleant, og indsætte vedkommende.

Valgt til revisor suppleant blev Frode Kristensen

6. ingen indkomne forslag

6.a forslag om ophævelse af udsætningsfonden, da denne ikke længere har nogen relevans, idet udsætninger sker for de statskroner der betales via det obligatoriske stats fisketegn. Per Gullach bedyrer at forslaget er lovligt varslet. Forslaget vedtages af forsamlingen. Fondens midler kr. 140.608,82 vil blive overført til foreningens formue.

 

 

 

7. Evt.

et medlem klagede over bådenes forfatning, og der blev fra bestyrelsen side sagt at der ville blive indkøbt nye 2 både til sæsonen.

Bådmotoren skifter adresse til Henrik Kjær, Ny Kirkevej 19.

Bestyrelsen arbejder videre med indkøb af pontoner.

Formanden takkede Per Gullach for god orden, bestyrelsen for godt samarbejde, samt

Forsamlingen for en god aften, og gav ordet til Mogens Thomsen, der fremviste filmen, den hemmelighedsfulde havørred.

Referent. Henrik Kjær

 

 

 

Referatet er godkendt.

Niels Jørgen Dideriksen

 

Poul Erik Grønborg

 

Janus Lysdal

 

Lars Radant

 

Henrik Kjær

 


2008

 

Referat af ordinær generalforsamling i fiskeriforeningen Gudenå, 4. marts 2008 på

Tulstrup Kro.

 

1. Valg af dirigent: Børge Elkjær

2. Bestyrelsens beretning:

Konstituering:

formand Niels Jørgen Dideriksen

Næstformand Lars Mortensen

Kasserer Poul Erik Grønborg

Medlemmer Janus Lysdal samt Dan Rasmussen.

Orientering om Michaels udtræden af bestyrelsen samt at Dan ville være passivt medlem af bestyrelsen.

 Møde med Ravnsø lodsejerforening: det har i mange år ikke været muligt at få en fornuftig dialog, og det er desværre stadig tilfældet. Med hjælp fra en lodsejer og en stor indsats fra bestyrelsen har vi fået noget mere vand  og  Ravnsø er nu endnu mere  attraktivt for vore medlemmer. Vi arbejder langsomt men sikkert videre.  

I Julsø har vi fået vand ved Sletten og ved Stenhule, Egon Rasmussen. Begge stykker er store områder.  

Turistforeningen har fået overdraget pontonnerne men desværre er fællesskabet gået lidt i stå, p g a den daværende turistchefs manglende interesse. Der er fællesmøde 19. marts. Hvis fremtiden byder det, vil fiskeriforeningen gerne overtage vandene igen.  

Bådordningen fungerer godt. Der er i Ravnsø, Møllesø og ved Marinaen. Der vil også blive en mulighed for at lægge en båd ved Sletten.  

Vi har stadig fiskekort til Knudå og til Ikast.

Vi opfordrer medlemmerne til at bruge bådene og de ekstra fiskemuligheder.  

Der har igen været udsætning af ørreder og ål i Ravnsø og Knudsø.  

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.  

3. Kassererens beretning: regnskabet blev gennemgået og godkendt.  

4. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen: ingen  

5. Valg til bestyrelsen: Poul Erik Grønborg , Lars Mortensen og Henrik Kjær blev valgt for en 2 årig periode. Suppleant blev Preben Larsen

Revisor: genvalg til Bent Koed Doktor.  

6. Indkomne forslag: Ingen.  

7. Evt.: Egon Rasmussen, Stenhule: Pas på garn i området ved Stenhule.  

Tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.  

Efter generalforsamlingen blev der vist film om fedtfinnefisk.  

Tak til de mange fremmødte medlemmer for en god generalforsamling.  

Referent Niels Jørgen Dideriksen