2019

Fiskeriforeningen Guden?ordinære generalforsamling d.26 februar 2019 p? Hotel Ry.

 

Tilstede er hele bestyrelsen, samt 8 medlemmer.

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen beretning om foreningens virke det i det forløbne år

3. Kasserens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af ekslusion eller nægtelse af optagelse i foreningen

6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

  

 1. Valg af dirigent.
  Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, og foreslår Per Gullach som dirigent, han vælges, erklærer generalforsamlingen for lovlig i forhold til varsel, og giver ordet til bestyrelsens/formandens beretning.

 

 1. Bestyrelsens Beretning for 2018.

 

Konstituering:             Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                    Næstformand Lars Radant

                                                    Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                    Sekretær Henrik Kjær

                                                    Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: Vi har i 2018 haft de sædvanlige udsætninger af ørred og ål i Ravns?og Knuds? Ca 3500 stk ørred og ca 24000 ål.

Medlemmernes brug af Bådordningen: Knuds?20 (11), Ravns?36 (61), Ry Marina 6 (26). Tallene i parentes er fra 2017.

Vi har været inde i en forholdsvis stille periode, uden de store beslutninger. Aftalen med kommunen løber endnu nogle år mens aftalen med Silkeborg Fiskeriforening skal genforhandles lige efter sommerferien. Det er bestyrelsens holdning at aftalen fungerer godt og at samarbejdet med Silkeborg virker godt og hensigtsmæssigt. Det giver god mening med et samlet fiskevand for turisterne, de kender jo ikke til kommunegrænser. S? vi håber p?at samarbejdet vil fortsætte og at der kan findes en fortsat fornuftig aftale for begge foreninger.

Antallet af kortsalgs steder er blevet mindre her fra 2019, da man i Silkeborg satser mere p?online salg og har sat et minimums salg for kortsalg p?4000 kr. pr salgssted. Desuden er prisen for dag og ugekort steget med salgs provisionen, dette gælder dog ikke online salgspriser, der er uforandret.

Samarbejdet med de øvrige fiskeriforeninger langs Gudenåen fungerer stadigt, men der har været en del udskiftninger p?formandsposten i en del foreninger, s?der skal lige samles lidt op. Men alle er endnu enige om værdien af samarbejdet og at det bør fortsætte.

Vi har lidt senere i dagsordenen et par forslag til vedtægts ændringer. Der er ikke væsentlige ændringer, mere af praktisk karakter.

Aktivitetsudvalget vil nu give en orientering p?årets aktiviteter og Lars vil orientere om fiskerikontrol.
Her til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

Aktiviteter 2019
Peter Helt fra aktivitets udvalget fortæller om de 2 faste aktiviteter som foreningen afholder.

 1. Børnekonkurrencen p?lystfiskeriets dag, i 2019 afholdes konkurrencen søndag  d. 19 maj. Kl. 10.00-14.00.
 2. Sandart konkurrencen afholdes fredag d. 31 maj kl. 24.00 til lørdag d. 1 Juni kl. 10.00

Mere info om begge konkurrencer følger p?hjemmesiden, samt p?facebook.

Fiskerikontrol

Derefter fortæller Lars lidt om årets fiskeri kontroller.

Der er kontrolleret en del gange, både fra land og båd. Alle kontroller har været i orden, og alle antrufne har haft orden i fisketegn, der er gået rygter om ulovligt brik/flåd fiskeri, men intet er fundet.

Dirigenten spørger om beretningen giver anledning til spørgsmål.

Et medlem spørger om der er chance for mere fiskevand i Ravns?o:p>

Bestyrelsen svarer at det ikke er tilfældet lige pt. Bestyrelsen prøver med mellemrum at kontakte de forskellige lodsejere, men der er ikke villighed lige for nuværende.

 Herefter godkendes  beretningen af generalforsamlingen.

 

 1. Kasserens beretning og fremlæggelse af regnskab.

Kasseren fremlægger regnskabet med budget for 2019

Det giver ikke anledning til spørgsmål og godkendes af generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Der er ingen ændringer i kontingentet

 

 1.  Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen

Intet p?punktet.

 

 1. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter

P?valg fra bestyrelsen er formanden Niels Jørgen Dideriksen, som udtræder af bestyrelsen, samt Peter Helt Hansen der modtager genvalg, ligeledes er revisor Bent Koed Doktor, samt revisor suppleant, samt Suppleant for bestyrelsen Kaj Jacobsen p?valg, alle modtager genvalg.

Henrik Kjær foreslår Anders Næslev som nyt bestyrelses medlem, Anders indvilger i at indtræde i bestyrelsen, og vælges af forsamlingen.

Tak til den afgående formand.

Kasseren takker p?bestyrelsen vegne den afgående Formand Niels Jørgen Dideriksen for 14 år i bestyrelsen og det gode arbejde som han har udført for foreningen igennem årene.

 

 1. Indkomne forslag.

Der foreslås følgende vedtægts ændringer. Med rødt markeret ændringer.

Dirigenten gør opmærksom p?at der ikke er mødt 50% af medlemmerne op og at bestyrelsen derfor p?forhånd har indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling ang. dette punkt, og denne afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære general forsamling. Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er indvendinger imod denne fremgangsmåde.

 Det bemærkes at der er 100% tilslutning til at gennemføre den ekstra ordinære general forsamling.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til vedtægtsændring:

 

Nuværende ordlyd ?7:

 

Generalforsamling:

 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest 1. maj. Indvarslingen sker ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller eget foreningsblad med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

 

      1    Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 2. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
 5. Valg til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt. 

 

Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 10% af medlemmerne med begrundet dagsorden anmoder herom. En sådan generalforsamling afvikles senest 14 dage efter anmodningen efter samme procedure som almindelig generalforsamling.

 

Ændring af ?7:

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest 1. maj. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse p?foreningens hjemmeside eller andet relevant medie med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.
 8. Eventuelt.

 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 10% af medlemmerne med begrundet dagsorden anmoder herom. En sådan ekstraordinær generalforsamling afvikles senest 21 dage efter anmodningen og indkaldelse skal ske efter samme procedure som ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

 Forslag til vedtægtsændring.

 Nuværende ?8 afstemningsprocedurer.

 I almindelighed afgøres alle spørgsmål ved simpel majoritet, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, til hvis vedtagelse der fordres 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Forandringer i vedtægterne kan kun finde sted p? en generalforsamling og kun når det ved indkaldelse tydeligt fremgår som et selvstændigt punkt p?dagsordenen. Ingen generalforsamling kan tage gyldig beslutning om vedtægtsændring, uden at mindst 50% af medlemmerne er til stede. Samme  regel gælder for en opløsning af foreningen. Når generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, vil der være at indkalde til en ny generalforsamling ca. 14 dage efter med mindst 8 dages varsel, som ved ordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

 Ny ?8: Afstemningsprocedure.

 I almindelighed afgøres alle spørgsmål ved simpel majoritet, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, til hvis vedtagelse der fordres 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Forandringer  i vedtægterne kan kun finde sted p?en generalforsamling og kun når det ved indkaldelsen tydeligt fremgår som et selvstændigt punkt p? dagsordenen. Såfremt at der er et flertal, men ikke 2/3 flertal, kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvor vedtægts ændringen kan vedtages med simpel majoritet. For en opløsning af foreningen, gælder samme regler som ved vedtægts ændringer.

------------------------------------------------------------------------

Dirigenten tilspørger om der indvendinger imod de foreslåede vedtægts ændringer, hvilket der ikke er.

Alle ændringsforslag vedtages ved håndsoprækning og alle tilstedeværende stemmer for en gennemførsel af forslagene.

 1.  Eventuelt

Intet p?punktet.

 Herefter erklærer Dirigenten generalforsamlingen og den ekstra ordinære generalforsamling for afsluttet, og takker for god ro og orden.

 Ref. Henrik Kjær.

 _______________________________________________________ 

2018.

Fiskeriforeningen Gudenå´s ordinære generalforsamling

d.27. februar 2018 p?Hotel Ry.

 

Dagsorden.

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

 1. Valg af dirigent.
  Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, og foreslår Per Gullach som dirigent, han vælges, erklærer generalforsamlingen for lovlig i forhold til varsel, og giver ordet til bestyrelsens/formandens beretning.

 

 1. Bestyrelsens/Formandens Beretning for 2017:

 

Konstituering:             Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                    Næstformand Lars Radant

                                                    Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                    Sekretær Henrik Kjær

                                                    Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger.

Vi har i 2017 udsat de sædvanlige mængder ørreder og ål i Ravns?og Knuds? Ca 3500 ørred og 24000 ål.

 

Bådordningen 2017.
Knuds?11 (12 ), Ravns?61 (125 ), Ry Marina 26 (15 ).

Tallene i parentes er fra 2016..

 

Vi har besluttet at droppe vores fiskekort i Ikast, de blev simpelthen brugt for lidt i forhold til udgiften.

 

Sidste år var der en længere redegørelse vedrørende overgang til samarbejdet med Silkeborg Fiskeriforening. Dette samarbejde medfører at vi udlejer vores fiskevand til Silkeborg, således at turisterne for dag og ugekort, kun skal købe et fiskekort til hele området.

Årskort dækker ikke for Knuds? Der er ingen ændringer for medlemmer af begge fiskeriforeninger. Hermed kan Silkeborg ogs?kontrollere fiskekort i vort område.

Denne aftale blev lavet for en 2 årig periode og den skal genforhandles efter sommerferien i år.

S?m?vi se om vi fortsat er enige om aftalens indhold eller der skal foretages enkelte justeringer.

Samarbejdet med de øvrige fiskeriforeninger langs Gudenåen kører stadig med formandsmøder med jævne mellemrum eller efter behov. Her hjælper vi og støtter hinanden med de forskellige problemer. For vort vedkommende blev der sendt et brev til ministeren omkring garnfiskeriet, hvor vi redegjorde for de forskellige problematikker herom. Der er kommet et svar tilbage, men det er jo som sådanne svar altid er.

”Tak for henvendelsen, glæder sig over initiativet, mange goder ideer og forslag, har noteret sig vore synspunkter og anerkender det store frivillige arbejde til gavn for lystfiskere og turismen?

Men alt i alt har vi taget emnet op og kimen er forhåbentlig lagt til at komme videre. Vi følger op p?tingene og giver ikke op. Men det er ikke noget der lige ordnes hen over en eftermiddag.

Vi kan kun p?det kraftigste opfordre kommunen til ogs?at agere, for at hjælpe med til at til at løse problemerne. Det er helt sikkert, at der er mange flere penge i det rekreative fiskeri, til gavn for alle lokale erhvervsdrivende, butikker osv.

 Sidst men ikke mindst, tak til bestyrelsen for at godt samarbejde. Vi har hver især vore spids kompetencer, som gør at vi sammen udgør en god og harmonisk bestyrelse.

 Dirigenten Spørger om forsamlingen har spørgsmål til beretningen.

 Spørgsmål.

 1. Hvad er problematikken omkring garnfiskeri? - Svar. Problemet er at lodsejerne har ret til at leje deres fiskeret ud til 3 mand, dette giver mulighed for uhæmmet/ukontrolleret garnfiskeri, hvilket er set p?blandt andet Juls?
 2. Hvem kan bruge foreningens både? - Svar. Det kan de medlemmer som har tegnet medlemskab og som er med i båd ordningen.
 3. Hvem står for økonomien bag udsætningerne? ?Svar. Det gør fisketegns midlerne, og DTU Aqua sørger for kvoterne.

 Aktivitetsudvalget v/ Peter og Henrik giver en orientering om årets aktiviteter.

 Børnekonkurrencen blev afholdt d. 21 maj. i forbindelse med lystfiskeriets dag.

Der var ca. 30 fremmødte børn, det var dejligt at s?mange havde valgt at komme og prøve kræfter med lystfiskeriet, der var ogs?en del gengangere fra sidste år.

Sandart konkurrencen 2017. 

Sandart konkurrencen blev Fredag d. 2. juni afholdt fra Sdr. Ege i flot vejr.

Der var 24 tilmeldte håbefulde lystfiskere, heraf 7 børn under 15år. det store deltagerantal kan tilskrives det gode vejr, omtalen i forbindelse med Ry Outdoor festival og ikke mindst aktivitet udvalgets arbejde med at informere presse og foreningens medlemmer.
Der var flotte fisk til indvejning, dog ingen Sandarter, der som bekendt er en drilsk fætter, der ikke lige lader sig overliste.
Kl. 24.00 Skød HC. Andersens fyrværkerifabrik årets sandartfiskeri i gang, med et flot fyrværkeri.

Aktiviteter 2018.

Børne fiskekonkurrence

Foreningen afholder Børnekonkurrence p?Skimminghøj Søndag d. 20 maj, igen i forbindelse med lystfiskeriets dag.

Sandart premiere.

Foreningen afholder Sandart premiere Fredag d. 1-6 Fra Sdr. Ege.

 Opfordring

Vi opfordrer til at følge med p?hjemmesiden, samt Facebook gruppen. Samtidig opfordrer vi medlemmer til at annoncere deres egne planlagte ture p?Facebook, s?man kan samles om kørsel, hygge osv.

Lars fortæller om årets opsyn og fiskerikontrol.

Lars har været ude og kontrollere en del gange i 2018, men har ikke truffet lystfiskere der ikke havde orden i fisketegn.

Dirigenten spørger om der er spørgsmål til aktiviteter, hvilket ikke er tilfældet og bestyrelsens beretning godkendes.

 1. Regnskab.
  Dirigenten giver ordet til kasseren, Poul Erik Grønborg, som gennemgår regnskabet med forsamlingen. Regnskabet giver ikke anledning til spørgsmål, og godkendes af forsamlingen.
 2. Fastsættelse af Kontingent
  Foreslås uændret, og vedtages uændret.
 3. Forelæggelse af eksklusion, eller nægtelse af optagelse i foreningen
  Ingen/intet p?dette punkt.
 4. Valg til Bestyrelsen, revisorer,suppleanter.
  p? valg til bestyrelsen er.
  Lars Radant
  Poul Erik Grønborg
  Henrik Kjær
  Alle modtager genvalg, og vælges.

  P?valg til suppleant er Kaj Jacobsen, som modtager genvalg, og vælges.
  P?valg til revisor er Svend Ravnborg, som modtager genvalg, og vælges.
  P? valg som revisor suppleant er Finn Is? som modtager genvalg og vælges.
 5. Indkomne forslag
  Intet p?punktet.
 6. Evt.
  Der snakkes om løst og fast. Et medlem spørger om foreningen har til hensigt at bruge af foreningens midler, og evt. hvad pengene skal bruges til, bestyrelsen svarer at der jævnligt er ret store udgifter, til foreningens materiel, herunder pontoner, bådene osv. som skal vedligeholdes, og at det derfor er rart at have penge til rådighed, samtidig har foreningen brugt af formuen de senere år, bl.a. til indkøb af nævnte materiel. Der snakkes om biodiversitet, vandremuslinger, fiskeret i knud? Ravns?fiskebestand, og andet lystfiskerelateret, i en hyggelig stemning.

Dirigenten runder af og takker for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Herefter er foreningen vært ved et mindre traktement, og Peter Friis, holder et godt og spændende foredrag om Stør fiskeri i Canada.

 


 

2017

Fiskeriforeningen Guden?Ordinær generalforsamling 21. februar 2017 p? Hotel Ry. 

Dagsorden. 

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status
   4. Fastsættelse af kontingent
   5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen
   6. Valg til bestyrelsen, revisorer, og suppleanter
   7. Indkomne forslag
   8. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent.

Formanden byder velkommen og foreslår Finn Is?som dirigent.

Finn vælges og giver ordet til formanden, for bestyrelsens beretning

 

 1. bestyrelsens beretning

Bestyrelsens Beretning for 2016, fremlagt af formanden.

 

Bestyrelsens Konstituering:                     Formand Niels Jørgen Dideriksen

                                                                 Næstformand Lars Radant

                                                                 Kasserer Poul Erik Grønborg

                                                                 Sekretær Henrik Kjær

                                                                 Medlem Peter Helt Hansen

 

Udsætninger: Vi har i årets løb udsat næsten de sædvanlige mængder ørred og ål i Ravns?og Knuds? 3.500 ørred og 24.000 ål. 

Aktivitetsudvalget, Peter Helt/Henrik Kjær, vil redegøre for diverse aktiviteter, og Lars Radant vil orientere om fiskerikontrollen. 

Vi har i år måttet sige farvel til et medlem som ikke helt kunne finde ud af pli og alm. sund fornuft. Mere herom senere, under punkt 5 p?dagsordenen. 

Båd ordningen

Foreningens 3 både har i 2016 været ude følgende antal gange.

Knuds?12

Ravns?125

Ry marina 15. 

Fælles Fiskekort til turister

Vi har i 2016 brugt rigtig rigtig megen tid for at kunne tilfredsstille kommunens

ønske om et fælles fiskekort til vandene omkring Ry og Skanderborg. Vi har holdt en del møder med Silkeborg og har internt holdt utallige af slagsen. 

Det l?dog hurtigt klart, at Skanderborg S?ligger for langt fra Ry til at der kunne etableres noget fælles kort her.

Hvilket både kommunen samt fiskeriforeningen i Skanderborg var helt enige i, s?der var kun en samarbejdspartner, der skulle forhandles med, nemlig Silkeborg fiskeriforening.

Det viste sig tidligt i forløbet at et fælles fiskekort, foruden de eksisterende, ikke ville være en farbar løsning. Det ville være alt for kompliceret at finde en afregnings model, desuden skulle vi jo hele tiden have for øje, at fiskeriforeningen Guden?jo stadig skulle eksistere og ikke udvandes.

S? efter mange møder fandt vi i samarbejde med Silkeborg frem til en rigtig god løsning og vi synes at Silkeborg har været yderst imødekommende, langt ud over hvad man kunne forlange, ingen kunne jo tvinge dem til noget, hverken os, eller for den sags skyld Skanderborg kommune.

Aftalen går ud p? at Silkeborg betaler os for at deres uge og dagkort ogs?gælder p?vore vande, dog ikke Ravns? og at vi derfor heller ikke sælger disse kort længere. Desuden vil Silkeborgs årskort give adgang til fiskeri ved Skimminghøj, men ikke i Knuds?

Medlemmer af begge fiskeriforeninger berøres ikke af aftalen.
Det bliver således turisterne, som ogs?kommunen ønskede det, der får glæde af ET fælles fiskekort til området.

Vi afleverede en kopi af aftalen med Silkeborg til kommunen, som s?herefter ville behandle vores indbyrdes aftale.

Det foregik i plan- og miljøudvalget i juni og i august, og blev endelig vedtaget i byrådet i september.

Dejligt med hurtig sagsbehandling, og vi troede at s?var den sag p? plads, efter lang tids arbejde.

Men, Kommunen havde overset at aftalen med Silkeborg indebar, at aldersgrænsen for at unge kunne fiske uden fiskekort er 15 år, hvor vi altid har haft en grænse p?18 år. Ups?Et eller andet var svipset i behandlingen af sagen og byrådet havde nu vedtaget at det stadig skulle være 18 år.

Dette var ikke foreneligt med den netop indgåede aftale med Silkeborg.

Silkeborg ville ikke give sig p?dette punkt, da det ville indebære, at de i s?fald skulle ændre deres vedtægter, og det ville de ikke, som de sagde, Skanderborg kommune kendte jo til deres aldersgrænse inden de behandlede sagen.

Efter lang tids tovtrækkeri lykkedes det at overtale plan- og miljøudvalget til at genoptage sagen, da det ellers ville betyde at 2 års arbejde ville være spildt og at det samtidig ville være dødsstødet til det nye fælles fiskekort.

Byrådet behandlede sagen i januar måned og aldersgrænsen blev fjernet.

Snip snap snude, s?var den historie endelig ude og puha hvor har vi svedt. 

Vi er meget glade for de nye aftaler med Silkeborg ( 2 år ) og med kommunen ( 5 år ) og ser frem til en roligere hverdag.

Sidste år startede der et samarbejde mellem fiskeriforeningerne langs Gudenåen, hvor vi kunne drøfte forskellige tiltag og hjælpe hinanden.

Det der har været mest oppe er Tanges?problematikken og garnfiskeriet.

Det har nu bevirket, at vi i fællesskab næsten er færdige med en skrivelse til myndighederne om ulemperne ved garnfiskeriet.

Det ser vi frem til at følge op p? og håber at der i sidste ende vil komme nogle reguleringer p?området til glæde for lystfiskeriet.

Skrivelsen afventer det rette øjeblik til at sende den. 

Jeg kan i denne forbindelse fortælle at Silkeborg kommune i deres kommuneplan har indskrevet, at de vil indsamle viden om garnfiskeriets konsekvenser i søerne, og om det betyder en forringelse for det rekreative fiskeri. Det ville være at ønske, at Skanderborg kommune ville følge dette eksempel. 

Vi har ogs? som vi plejer, haft vores lille komsammen med lodsejerne. Det gik ogs?denne gang fint med god udveksling af meninger og informationer.

Vi fortalte endnu en gang lodsejerne om vore drøftelser med kommunen og Silkeborg fiskeriforening, og det er vores klare opfattelse, at lodsejerne bakker op om det nye tiltag med det fælles fiskekort.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og udvalg for et godt og konstruktivt samarbejde.

Det er stadigt frivilligt arbejde, men der har især i 2016 været mange møder og mange mails frem og tilbage, s?vi har alle måttet gøre en ekstra indsats.

 Aktiviteter

Peter Helt og Henrik Kjær fortæller at der har været afholdt børnekonkurrence

d. 15maj i forbindelse med lystfi