Fiskeriforeningen Gudenaa


 

Vedtægter for Fiskeriforeningen Gudenaa

1. FORMÅL OG VIRKE

Foreningens navn er Fiskeriforeningen Gudenå Foreningens formål er at fremme lyst- og sportsfiskeri samt at ophjælpe fiskeriet i foreningens vande.
Foreningens indtægter skal anvendes i fiskerisagens interesse.

2. OPTAGELSE OG EKSKLUSION

Kun personer som er bosat i Skanderborg og Silkeborg kommuner, kan optages som medlemmer. Bestyrelsen kan dispensere herfra. Bestyrelsen kan nægte en person optagelse og ekskludere et medlem som handler i strid med foreningens formål, og regler, eller af grunde som bestyrelsen i øvrigt finder væsentlige. Eksklusion og nægtelse af optagelse kan indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende kan tale sin sag. Generalforsamlingen er i en sådan sag beslutningsdygtig ved simpelt flertal af de fremmødte.

3. REGLER

Medlemskortet giver kun adgang til lyst- fiskeri, hvorved forstås; medning, kolpning, dypning, spinning, blinkning, trolling/dørgning, fluefiskeri, der m?anvendes naturlig, samt kunstig agn.
De af foreningen fastsatte fredningstider samt mindstemål skal overholdes. samme forhold gælder for områder, der af bestyrelsen fastsættes som områder, hvor der ikke må fiskes, eller bestemmelser om arter der skal genudsættes, uagtet de ikke står på fredningsliste gældende for hele landet. (Alm. fredningstider og mindstemål). Bortset fra lodsejere, er det medlemmerne forbudt at anvende ruser, nedgarn eller lignende redskaber, på foreningens vande. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen endeligt, hvad der forstås ved lystfiskeri.

4. KONTINGENT OG FISKEKORT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal betales hvert år senest 1. februar. Nye medlemmer skal ud over kontingentet betale et indskud, der ligeledes fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemmer der ikke betaler kontingentet til tiden, får ikke en ekstra opkrævning, men slettes og må igen søge medlemskab hvis pågældende igen vil være medlem, derved skal der på ny betales indskud som ved andre indmeldelser.

5. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår med skiftevis 2 og 3 medlemmer. På ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen og et medlem som suppleant.
På lige år vælges 3 medlemmer. For alle gælder, at genvalg kan finde sted. Alle afstemninger foregår skriftligt, når blot et medlem forlanger det. 2 revisorer vælges ligeledes af generalforsamlingen for en to årig periode, hvor den ene er skiftevis på valg. På ulige år vælges en revisorsuppleant. Kassereren skal hvert år senest 15. februar afslutte regnskabet for det foregående år, og forelægge dette for de valgte revisorer. Kassereren kan selvstændigt disponere i forhold til foreningens normale drift.

6. BESTYRELSENS BEFØJELSER

Bestyrelsen er bemyndiget til at forfølge foreningens formål og til at virke i fiskerisagens interesser med samtlige til foreningens rådigheds stående midler og indtægter. Bestyrelsen må ikke pådrage foreningen gæld. Bestyrelsen er pligtig til at påtale enhver overtrædelse af fiskerilovgivningen i foreningens vande, og pligtig til altid at værne om foreningens rettigheder. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til fiskerikontrol, disse skal godkendes som fiskeri opsynsmænd, af den stedlige fiskerikontrol. disse har til opgave at kontrollere, at de der fisker på foreningens vande, har gyldigt fiskekort, at de ikke er i besiddelse af fangster under mindstemål, eller fredede fisk, samt anvender godkendte fangstredskaber.

7. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest 1. maj. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller andet relevant medie med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  3. Kassererens beretning, fremlægning og oplysning om foreningens status.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forelæggelse af eksklusion eller nægtelse af optagelse i foreningen.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter.
  8. Eventuelt.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 10% af medlemmerne med begrundet dagsorden anmoder herom. En sådan ekstraordinær generalforsamling afvikles senest 21 dage efter anmodningen og indkaldelse skal ske efter samme procedure som ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

8. AFSTEMNINGSPROCEDURER

I almindelighed afgøres alle spørgsmål ved simpel majoritet, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, til hvis vedtagelse der fordres 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Forandringer  i vedtægterne kan kun finde sted p?en generalforsamling og kun når det ved indkaldelsen tydeligt fremgår som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Såfremt at der er et flertal, men ikke 2/3 flertal, kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvor vedtægts ændringen kan vedtages med simpel majoritet. For en opløsning af foreningen, gælder samme regler som ved vedtægts ændringer.

9, OPHÆVELSE AF FORENINGEN.

I tillælde af, at det måtte blive aktuelt at opløse foreningen, pålægges den sidste bestyrelse at indkalde til generalforsamling. På dennes dagsorden skal indholdet være i følgende rækkefølge: 1. valg af dirigent, 2. Fordeling af foreningens midler, 3. ophævelse af foreningen

Foreningens midler er bestemt at skulle anvendes til:
1. Udloddes helt eller delvist til foreninger langs Gudenåen.
2. Udloddes helt eller delvist til Børne/ungdomsformål i den gamle Ry Kommune.
3. Udloddes helt eller delvist til institution for fremme af ferskvandsområder.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. april 1942.
Ændret ved generalforsamling den 26. marts 7974, 28. februar 1978, 2. marts 1994, 24. marts 2004, 15. marts 2011, 26. februar 2019.